FAQs Complain Problems

कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।। (2077-01-23)

सबै विषयहरुको कुलमा D+ वा सो भन्दा माथि ग्रेड प्राप्त गर्ने बिद्यार्थीहरुको symbol number
विषयहरुको कुलमा D+ वा सो भन्दा माथि ग्रेड प्राप्त गर्ने बिद्यार्थीहरुको symbol number