FAQs Complain Problems

बसोबास प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन । स्थागत सर्जमिन तथा अन्य जाचबुझ गर्न परेमा सोहि अाधारमा ।
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
बसोबास पेश भएमा रु ३०० । बसोबास पेश नभएमा रु ६०० ।
आवश्यक कागजातहरु: 
  • बिबेदन
  • पति र पत्निको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • नगरबाहिरको नागरिकता भएमा बसाइसराइ प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि
  • जग्गाधनि प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि
  • अस्थायि बसोबास सिफारिसको हकमा नगरपालिका बाहिरको भएमा पनि स्थलगत सेजमिनको अाधारमा सिफारिस दिने